CSS3 hover trung bình

Với CSS3 hover ở cấp độ trung bình thì hiệu ứng sẽ nhiều hơn so với CSS3 hover cơ bản. Nhưng về nguyên lý hoạt động thì vẫn giống như ở phần cơ bản!